Growth Squad helpt bedrijven en producten te groeien in project- of interimvorm. Of het nu gaat om UX-design, Project Management, Online Marketing, Media, Conversational UI of Data Science. Met jarenlange ervaring in Digital wordt u geholpen door de beste experts.

Neem contact op

Locatie: Buitenom 259, 2711 KB Zoetermeer

THE GROWTH SQUAD IDENTITY

It’s in our name: essentially we aim for growth, in every sense of the word. Both for the professionals that work with us, as for the clients that use the squad members to grow their business or products. We believe in transparency, reliability, flexibility, individual growth and responsibility.

DIGITAL PROFESSIONALS

Growth Squad has access to a network of 100’s of the very best digital professionals. Through years of experience and intensive networking, there’s a very good chance we know the best person for the job. We’ve been on the hiring side for years, so we won’t do to you what we experienced so many times.

ATTRACT STAR PLAYERS

Having been on the hiring side of corporates ourselves for years, we know it’s difficult to attract the real star players. Somehow, corporates often have difficulties bringing across the cool work environment that’s really there, or even when they can, they just don’t reach the star players. Growth Squad has a lot of experience in attracting the best professionals and we’re glad to do it for you.

T-SHAPED

We believe digital professionals should always be T-shaped. Also, we believe anyone can become the next digital star, with the right attitude and ambition. And we believe you should never stop learning. These three factors combined, define Growth Squad’s Academy X: young professionals with a high potential are hired by Growth Squad, to be trained in a short time to become the very best T-shaped digital marketers.

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING GROWTH SQUAD B.V.

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

“opdrachtnemer”: Growth Squad B.V. (KvK nr 69891915), die in het kader van de uitoefening van haar bedrijf aan een opdrachtgever personeel ter beschikking stelt voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever.
“opdrachtgever”: iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de dienstverlening van Growth Squad B.V.
“uitvoerende”: iedere natuurlijke persoon, al dan niet in loondienst bij Growth Squad B.V., die werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van de opdrachtgever door tussenkomst van Growth Squad B.V., alsmede natuurlijke personen in dienst van door Growth Squad B.V. ingeschakelde derden, betrokken bij de met opdrachtgever overeengekomen dienstverlening.
“opdrachtovereenkomst”: de overeenkomst tussen Growth Squad B.V. en een opdrachtgever op basis waarvan een individuele uitvoerende ten behoeve van die opdrachtgever werkzaamheden zal verrichten onder toezicht en leiding van de opdrachtgever.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van opdrachtnemer aan opdrachtgever en op iedere opdrachtovereenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, alsmede op de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen nadrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze uitdrukkelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Wijze van facturering en betalingsvoorwaarden
Facturering aan opdrachtgever vindt maandelijks plaats, tenzij anders overeengekomen, op basis van het aantal door de uitvoerende ten behoeve van opdrachtgever daadwerkelijk bestede uren.
Bij facturering wordt er 30% van het te betalen bedrag maandelijks overgemaakt naar de G-rekening van de opdrachtnemer. In overleg kan hiervan worden afgeweken.
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het kenbaar maken van een correct mailadres en correcte gegevens van degene, die namens opdrachtgever gerechtigd is tot accorderen van de urenverantwoording en betaling van de factuur. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het vertrouwelijk behandelen van de door opdrachtnemer verstrekte inloggegevens, welke niet aan niet-geautoriseerde personen kenbaar gemaakt mogen worden. Bij afwezigheid van de geautoriseerde persoon dienen tijdig de gegevens van een vervanger te worden doorgegeven.
Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten, die het gevolg zijn van gebruik of misbruik van de verstrekte inloggegevens.
De facturen van de opdrachtnemer zijn gebaseerd op de door of namens uitvoerende aangegeven bestede uren, die door opdrachtgever zijn geaccordeerd.
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste, tijdige en volledige registratie en het accorderen van de digitale tijdverantwoording.
Binnen twee werkdagen na verzending van de digitale urenverantwoording door of namens uitvoerende dient opdrachtgever de voorgelegde uren te accorderen of aan te geven wat naar zijn mening een juiste urenverantwoording is.
Indien opdrachtgever niet (tijdig) aan het gestelde in lid 3 en 6 voldoet kan opdrachtnemer factureren conform de haar bekende urenverantwoording.
Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de facturen van opdrachtnemer zonder enige inhouding, korting of verrekening binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij contractueel een andere termijn is overeengekomen, zijn betaald.
Uitsluitend rechtstreekse betalingen aan opdrachtnemer werken voor de opdrachtgever bevrijdend.
Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door opdrachtgever van enig door hem verschuldigd bedrag, is hij met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is opdrachtgever naast de buitengerechtelijke incassokosten tevens de wettelijke rente voor handelstransacties per maand, een gedeelte van een maand voor een hele maand rekenende, over het bruto factuurbedrag aan de opdrachtnemer verschuldigd.
De buitengerechtelijke incassokosten van opdrachtnemer, te berekenen over het te incasseren bedrag, worden vastgesteld conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten:
15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2500 van de vordering;
10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2500 van de vordering;
5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5000 van de vordering; 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000 van de vordering; 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6775.
Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand daaronder begrepen en de kosten die opdrachtnemer moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door opdrachtgever, zijn eveneens voor rekening van opdrachtgever.
Tariefwijzigingen ten gevolge van loonsverhogingen en/of wettelijk vastgestelde lastenverhogingen, zoals premies sociale verzekeringen, worden met ingang van het tijdstip van die wijzigingen aan opdrachtgever doorberekend en zijn dienovereenkomstig door opdrachtgever verschuldigd, ook indien deze wijzigingen zich voordoen tijdens de duur van een opdrachtovereenkomst.
Opdrachtnemer is gerechtigd jaarlijks haar prijzen en tarieven aan te passen volgens het prijsindexcijfer voor de personeelsvoorziening, zoals gepubliceerd door het CBS, gebaseerd op de jaar-op-jaar methode, waarbij het indexcijfer voor de maand oktober wordt gehanteerd.

Artikel 4. Ontbinding
Indien een partij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de opdrachtovereenkomst te voldoen, is de andere partij -naast hetgeen in de opdrachtovereenkomst is bepaald- gerechtigd de opdrachtovereenkomst door middel van een aangetekende brief buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke zijnde partij schriftelijk op de hoogte is gesteld van de ingebrekestelling en hem een redelijke termijn is geboden om de overeenkomst alsnog na te komen.
Voorts is ieder der partijen gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de opdrachtovereenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
de andere partij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;
de andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;
de andere partij zijn huidige onderneming staakt;
buiten toedoen van de ene partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de opdrachtovereenkomst na te kunnen komen.
Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de opdrachtovereenkomst had ontvangen, kan hij die overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens opdrachtnemer nog niet is uitgevoerd.
Bedragen die opdrachtnemer vóór de ontbinding aan opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de opdrachtovereenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door opdrachtgever aan haar verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Indien opdrachtgever, na ter zake in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de opdrachtovereenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is opdrachtnemer gerechtigd haar verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever gehouden te zijn. Hiertoe is opdrachtnemer eveneens gerechtigd in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.

Artikel 5. Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van enige schade van welke aard dan ook, direct of indirect, ontstaan aan de uitvoerende of aan zaken dan wel personen bij of van de opdrachtgever, of een derde, welke schade is ontstaan als gevolg van:
de terbeschikkingstelling van de uitvoerende door opdrachtnemer aan opdrachtgever, ook wanneer mocht blijken dat de uitvoerende niet blijkt te voldoen aan de door de opdrachtgever aan hem gestelde vereisten;
toedoen of nalaten van de uitvoerende, opdrachtgever zelf of een derde, waaronder begrepen het aangaan van verbintenissen door de uitvoerende.
Eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor enige directe schade is in ieder geval, per gebeurtenis, beperkt tot 50% van het betreffende netto gefactureerde dan wel te factureren bedrag in de maand waarin de handelingen zijn verricht, die de betreffende schade hebben veroorzaakt.
Voor indirecte schade, waaronder gevolgschade zoals gederfde winst of verminderde opbrengst, is de opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
Opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade.
In ieder geval dient opdrachtgever opdrachtnemer te vrijwaren tegen eventuele vorderingen van de uitvoerende of derden, tot vergoeding van schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel geleden door die uitvoerende of derden.
De in leden 1 en 2 van dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen, indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer en/of diens uitvoerende.
Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van opdrachtgever ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van opdrachtnemer maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen dan wel beperken. Uiteraard geschiedt dit in overleg met opdrachtgever.

Artikel 6. Overmacht
In geval van overmacht van opdrachtnemer zullen haar verplichtingen uit hoofde van de opdrachtovereenkomst worden opgeschort, zolang de overmachttoestand voortduurt.
Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de opdrachtovereenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te komen.
Zodra zich bij opdrachtnemer een overmachttoestand voordoet als in lid 1 van dit artikel bedoeld, zal zij daarvan mededeling doen aan opdrachtgever.
Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van personeel.
Zolang de overmachttoestand voortduurt zullen de verplichtingen van opdrachtnemer zijn opgeschort. Deze opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en reeds voor het intreden van de overmachttoestand zijn ontstaan.
Indien de overmachttoestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachttoestand langer dan drie maanden zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de opdrachtovereenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn.
Opdrachtgever is ook na zodanige beëindiging van de opdrachtovereenkomst gehouden de door hem aan opdrachtnemer verschuldigde vergoedingen, welke betrekking hebben op de periode vóór de overmachttoestand, aan opdrachtnemer te betalen. Opdrachtnemer is tijdens de overmachttoestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij opdrachtgever, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de opdrachtovereenkomst als in lid 6 van dit artikel bedoeld.

Artikel 7. Reclame
Reclames ter zake van door opdrachtnemer aan opdrachtgever verstuurde facturen dienen binnen 14 dagen na verzenddatum van de betreffende factuur schriftelijk door opdrachtgever aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt, op straffe van verval van het recht op reclame.
Een reclame schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

Artikel 8. Geschillen
Op de opdrachtovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
Ten aanzien van geschillen tussen partijen die verband houden met de opdrachtovereenkomst is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.
Voorzover de berechting van dergelijke geschillen behoort tot de competentie ener rechtbank, zullen deze uitsluitend worden berecht door de rechtbank binnen het arrondissement waarbinnen de opdrachtnemer is gevestigd.

HOOFDSTUK 2. VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITVOERING VAN OPDRACHTNEMER

Artikel 9. Inhoud van de opdrachtovereenkomst
Uitsluitend door middel van het aangaan van een schriftelijke opdrachtovereenkomst kan opdrachtgever aan opdrachtnemer opdracht verstrekken tot het beschikbaar stellen van een uitvoerende.
In de opdrachtovereenkomst wordt de duur van de terbeschikkingstelling van de uitvoerende vermeld, en wanneer deze op voorhand nog niet duidelijk is, een zo nauwkeurig mogelijke schatting daarvan. Zo mogelijk en wenselijk worden daarin verder in ieder geval de naam van de ter beschikking te stellen uitvoerende, begin- en einddatum van de terbeschikkingstelling, alsmede het aantal te werken uren en het uurtarief, vastgelegd.

Artikel 10. Opzegtermijnen
De opdrachtovereenkomst, op grond waarvan de aan opdrachtgever ter beschikking gestelde uitvoerende op basis van een vooraf bepaalde contractduur werkzaam is, eindigt slechts door het verstrijken van de overeengekomen contractsduur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Indien de uitvoerende voor bepaalde tijd ter beschikking is gesteld aan opdrachtgever en opdrachtgever de opdrachtovereenkomst tussentijds wenst te beëindigen, zal opdrachtgever aan opdrachtnemer een terstond opeisbare boete verschuldigd zijn. Deze boete bedraagt 100% van het laatst geldende uurtarief voor de betrokken uitvoerende, vermenigvuldigd met het aantal in de opdrachtovereenkomst overeengekomen uren, gelegen in de periode vanaf het moment van tussentijdse beëindiging tot het moment van afloop van de opdrachtovereenkomst zoals overeengekomen.
Indien de uitvoerende voor onbepaalde tijd ter beschikking is gesteld aan opdrachtgever kan slechts worden opgezegd tegen het einde van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van één volledige kalendermaand, tenzij anders is overeengekomen. Wanneer opdrachtgever gedurende deze periode van opzegging de ter beschikking gestelde uitvoerende feitelijk geen werkzaamheden laat verrichten zullen desalniettemin de overeengekomen uren, zoals vermeld in de opdrachtovereenkomst, worden gefactureerd door opdrachtnemer aan opdrachtgever.

Artikel 11. Selectie van uitvoerende
De uitvoerende wordt door opdrachtnemer geselecteerd enerzijds aan de hand van de bij opdrachtnemer bekende hoedanigheden en kundigheden van de betreffende uitvoerende en anderzijds aan de hand van de door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte functiegerelateerde eisen betreffende de op te dragen werkzaamheden.
Opdrachtnemer zal al het mogelijke doen om tegemoet te komen aan de wensen van opdrachtgever met betrekking tot de selectie van de door haar beschikbaar gestelde uitvoerende, doch opdrachtnemer behoudt zich het recht voor hierover te beslissen.

Artikel 12. Vervanging van uitvoerende
Indien opdrachtgever in redelijkheid van oordeel is dat de uitvoerende de overeengekomen werkzaamheden, of een deel daarvan, niet naar behoren vervult of zich schuldig maakt aan wangedrag, zal hij opdrachtnemer hiervan onverwijld, schriftelijk en gemotiveerd in kennis stellen.
Indien de vakbekwaamheid van de betreffende uitvoerende niet voldoet aan de voor de overeengekomen werkzaamheden redelijkerwijze te stellen eisen, zal de uitvoerende, in onderling overleg en indien mogelijk, worden vervangen door een andere uitvoerende.
Ingeval het niet inzetbaar zijn van een uitvoerende wegens ziekte of andere redenen, doch niet wegens vakantie, langer dan een periode van 5 werkdagen voortduurt, zal opdrachtnemer indien mogelijk en in onderling overleg met opdrachtgever voor vervanging zorg dragen.
Vakanties en afwezigheid door her- of bijscholingscursussen van de uitvoerende zullen zo veel mogelijk plaatsvinden in overleg met de opdrachtgever.
Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de in de opdrachtovereenkomst genoemde uitvoerende te vervangen door een andere medewerker, die zoveel mogelijk gelijkwaardig is gekwalificeerd als de oorspronkelijk geselecteerde uitvoerende. Vervanging zal in goed overleg en met toestemming van de opdrachtgever geschieden en voor deze geen kosten vanwege het overdragen van lopende werkzaamheden met zich meebrengen. Opdrachtgever zal haar toestemming niet op onredelijke gronden onthouden. Opdrachtnemer schiet in dit geval niet toerekenbaar tekort jegens opdrachtgever en is evenmin aansprakelijk voor schade, die opdrachtgever hierdoor mocht lijden.

Artikel 13. Uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden
De werkzaamheden worden uitgevoerd conform de bij opdrachtgever gebruikelijke standaards en procedures, waarmee uitvoerende voor aanvang van de werkzaamheden bekend zal worden gemaakt door opdrachtgever.
Opdrachtnemer zal uitvoerende verplichten de door of namens opdrachtgever aan uitvoerende gegeven aanwijzingen en richtlijnen inzake de uit te voeren werkzaamheden op te volgen.
Ieder der partijen zal een coördinator aanwijzen die belast is met het onderhouden van de contacten tussen de partijen. De voortgang van de werkzaamheden zal tussen die coördinatoren regelmatig worden besproken.
De bedongen werkzaamheden zullen worden verricht op normale werkdagen tijdens de normale kantooruren van opdrachtgever.
Verlofdagen worden na overleg met opdrachtgever en rekening houdend met de voortgang van de werkzaamheden door opdrachtnemer bepaald.
Opdrachtnemer heeft het recht om voor diensten die voor opdrachtgever uitgevoerd dienen te worden, uitvoerende in te schakelen van door opdrachtnemer geselecteerde derden.

Artikel 14. Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen
Opdrachtgever dient opdrachtnemer bij het aangaan van de opdracht te informeren omtrent eventuele voorziene bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de opdracht, zodat opdrachtnemer deze omstandigheid kan afstemmen met de uitvoerende.
Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen bekend wordt na het aangaan van de opdracht, dient de opdrachtgever opdrachtnemer onmiddellijk na het bekend worden hiervan te informeren.
Indien de opdrachtgever nalaat om opdrachtnemer tijdig te informeren over een voorziene bedrijfssluiting, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan opdrachtnemer het tarief te voldoen, zoals overeengekomen in de opdrachtovereenkomst.

Artikel 15. Medezeggenschap
Opdrachtgever is gehouden om de uitvoerende, die lid is van de ondernemingsraad van opdrachtnemer of van de ondernemingsraad van de opdrachtgever, in de gelegenheid te stellen deze medezeggenschapsrechten uit te oefenen conform wet- en regelgeving.

Artikel 16. Zorgverplichting opdrachtgever en vrijwaring jegens opdrachtnemer
Opdrachtgever is verplicht de opdrachtnemer en uitvoerende te informeren over risico’s op het gebied van arbeidsomstandigheden (RI&E). Opdrachtgever geeft op eerste werkdag voorlichting aan de uitvoerende over BHV, nooddeuren en goede werkplekinrichting.
Opdrachtgever is verplicht de lokalen, werkplek (zie eigen RI&E over kantoorwerk) , waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de uitvoerende in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Indien de aard van de arbeid en/of de omstandigheden waaronder deze wordt verricht zulks vereisen, verstrekt opdrachtgever persoonlijke beschermingsmiddelen aan de uitvoerende.
Opdrachtgever is jegens opdrachtnemer aansprakelijk voor en dientengevolge gehouden tot vergoeding van de schade die de uitvoerende in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij opdrachtgever aantoont dat hij de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de uitvoerende.
Indien de uitvoerende in de uitoefening van zijn werkzaamheden zodanig letsel heeft bekomen dat daarvan de dood het gevolg is, is opdrachtgever overeenkomstig artikel 6:108 BW jegens de in dat artikel bedoelde personen en jegens opdrachtnemer gehouden tot vergoeding van de schade aan de bedoelde personen, tenzij opdrachtgever aantoont dat hij de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de uitvoerende.
Opdrachtgever zal opdrachtnemer te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken, jegens opdrachtnemer ingesteld wegens het niet nakomen door opdrachtgever van de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichtingen en verleent opdrachtnemer de bevoegdheid haar aanspraken terzake aan de direct belanghebbende(n) te cederen, dan wel mede namens opdrachtnemer tegen opdrachtgever geldend te maken.
Opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in dit artikel.

Artikel 17. Identificatie en persoonsgegevens
Opdrachtgever dient bij aanvang van de terbeschikkingstelling van een uitvoerende diens identiteit vast te stellen aan de hand van een origineel identiteitsdocument en, indien het een vreemdeling betreft, bovendien de verblijfsrechtelijke positie van die uitvoerende vast te stellen.
Opdrachtgever dient afschriften van de in lid 1 van dit artikel bedoelde documenten in zijn administratie op te nemen.
Opdrachtgever dient te verifiëren dat de uitvoerende tijdens de werkzaamheden een origineel identiteitsbewijs bij zich draagt.
Opdrachtgever behandelt de hem in het kader van de terbeschikkingstelling ter kennis gekomen persoonlijke gegevens van uitvoerende vertrouwelijk en verwerkt deze in overeenstemming met de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 18. Geheimhouding
Opdrachtnemer garandeert dat hij gedurende de looptijd van de overeenkomst en na het eindigen van de overeenkomst tegenover derden geheimhouding zal betrachten met betrekking tot alle gegevens betreffende en kennis omtrent de bedrijfsaangelegenheden van opdrachtgever, waarvan hij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis neemt. Onder gegevens betreffende opdrachtgever worden tevens verstaan alle gegevens betreffende en/of verband houdende met de bedrijfsuitoefening van opdrachtgever en zijn cliënten. Opdrachtnemer zal de door hem ter beschikking gestelde uitvoerende dezelfde geheimhoudingsverplichting, als genoemd in de eerste volzin van dit artikel, opleggen.
Lid 1 van dit artikel geldt niet ten aanzien van informatie waaraan algemene bekendheid is of wordt gegeven, of waarover opdrachtnemer al de beschikking had, of die door opdrachtnemer zelfstandig, buiten het kader van de uitvoeringsovereenkomsten is ontwikkeld, dan wel op rechtmatige wijze van derden is verkregen.
Lid 1 van dit artikel geldt niet indien en voor zover opdrachtnemer tot gebruik of openbaarmaking verplicht is op grond van de wet of een uitspraak van de rechter of een ander bevoegd overheidsorgaan.
Opdrachtnemer zal maatregelen nemen met het doel te voorkomen dat gegevens als bedoeld in lid 1 van dit artikel ter kennis komen van derden.

Artikel 19. Aangaan rechtstreekse arbeidsverhouding door opdrachtgever met de uitvoerende
Gedurende de looptijd van de opdrachtovereenkomst, alsmede gedurende een periode van een jaar na beëindiging daarvan, is het opdrachtgever verboden een door en/of middels opdrachtnemer ter beschikking gestelde of te stellen uitvoerende rechtstreeks te contracteren, tenzij na verkregen schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.
Indien opdrachtgever een hem door opdrachtnemer ter beschikking gestelde of te stellen uitvoerende rechtstreeks wil contracteren dient hij opdrachtnemer daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. Partijen zullen alsdan in overleg treden om de wens van opdrachtgever te bespreken.
Indien schriftelijke toestemming is verkregen voor het contracteren van de betreffende uitvoerende, zal de betreffende uitvoerende voorafgaand aan zijn contract met opdrachtgever, eerst nog voor een periode van 12 maanden, ingaande één volledige kalendermaand na de verkregen toestemming, door en/of middels opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever. Dit op basis van de voorwaarden, zoals opgenomen in de laatstelijk van toepassing zijnde opdrachtovereenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer met betrekking tot de betreffende uitvoerende.
Het bepaalde in de voorgaande leden is van overeenkomstige toepassing, indien binnen de in lid 1 bedoelde periode werkzaamheden worden verricht door uitvoerende ten behoeve van opdrachtgever, al dan niet in een arbeidsverhouding, door tussenkomst van een derde en/of ten behoeve van (een) derde(n).
Wanneer opdrachtgever het verbod in dit artikel overtreedt verbeurt opdrachtgever ten behoeve van opdrachtnemer een direct opeisbare niet voor matiging vatbare boete. Deze boete bedraagt 26 maal het uurtarief van de betreffende uitvoerende, zoals vastgelegd in de opdrachtovereenkomst, vermenigvuldigd met het aantal uren per week, waarvoor uitvoerende ter beschikking is gesteld. Deze afkoopsom is direct opeisbaar ten gevolge van het enkele feit van de overtreding, maar laat opdrachtnemer daarnaast de mogelijkheid om aanspraak te maken op de door haar werkelijk geleden schade.
Opdrachtgever staat er voor in dat met haar gelieerde ondernemingen dezelfde verplichtingen, als bedoeld in dit artikel, in acht zullen nemen. Onder het begrip “gelieerde onderneming” wordt in ieder geval doch niet uitsluitend bedoeld:
iedere onderneming, waarin opdrachtgever een belang heeft
iedere onderneming, waarin de zeggenschap als bedoeld in het SER-besluit Fusiegedragsregels 2000 geheel dan wel gedeeltelijk in handen is van dezelfde persoon of personen als van de opdrachtgever ten tijde van de opdrachtovereenkomst.
Indien de gelieerde ondernemingen het gestelde in dit artikel niet in acht nemen is opdrachtgever de in lid 6 genoemde boete jegens opdrachtnemer verschuldigd.

Artikel 20. Overige Bepalingen
Opdrachtnemer garandeert opdrachtgever, voor zover van toepassing, dat op het loon van de uitvoerende de verschuldigde loonbelasting, premies volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen worden ingehouden en afgedragen. Daartoe zal op eerste verzoek van opdrachtgever schriftelijk bewijs worden overgelegd